Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.
Rozumiem, zamknij to powiadomienie.
+48 22 843 81 19
Ankieta
 

Strona główna

O firmie

Realizacja

Due Diligence

Analizy

Greenpol Finanse

Kontakt

 

Analiza środowiskowa

Informacje o środowisku

Elektrownie wiatrowe stanowią bezemisyjne, odnawialne źródła energii. Przyczyniając się do ochrony klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, stają się coraz powszechniejszymi elementami krajobrazu. Przy wyborze lokalizacji turbiny należy jednak uwzględnić uwarunkowania środowiskowe danego terenu. W przypadku tego typu inwestycji grupami organizmów szczególnie narażonymi na bezpośrednie negatywne oddziaływanie są zwierzęta wykorzystujące przestrzeń powietrzną: ptaki i nietoperze. Prawidłowy wybór lokalizacji  ma bardzo duże znaczenie, gdyż daje możliwość  zniwelowania negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko do poziomu bliskiego zeru. Z tego powodu nasi specjaliści poświęcają szczególnie dużo czasu na wstępną analizę lokalizacji, w wyniku czego oferowane przez nas lokalizacje spełniają wysokie standardy środowiskowe.

Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę


Wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki jest bardzo zróżnicowany i zależy przede wszystkim od wyboru lokalizacji. Prawidłowy wybór miejsca inwestycji zdecydowanie zmniejsza potencjalne negatywne oddziaływanie turbin na awifaunę, podczas gdy źle usytuowane elektrownie mogą spowodować znaczące szkody w środowisku przyrodniczym. Do głównych oddziaływań elektrowni wiatrowych na awifaunę zalicza się:

  • kolizje w wyniku zderzeń z turbiną bądź elementami towarzyszącymi;
  • efekt bariery powodujący zakłócenie krótko- i długodystansowych wędrówek ptaków (np. na trasie żerowisko-lęgowisko, lub podczas wędrówek sezonowych);
  • utratę i fragmentację siedlisk na skutek przekształceń terenu związanych z budową farmy wiatrowej.

 

Liczba ptaków ginących na farmach wiatrowych uzależniona jest od wielu czynników, w tym od położenia względem terenów o wysokim znaczeniu dla awifauny, tj. obszarów chronionych na których przedmiotem ochrony są ptaki (np. rezerwaty ornitologiczne, Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000), terenów podmokłych, dużych zbiorników i cieków wodnych i innych obszarów o wysokiej koncentracji ornitofauny. Skala oddziaływania przedsięwzięcia zależna jest także od składu gatunkowego awifauny występującej na danym terenie. Zależnie od lokalizacji turbin wpływ na awifaunę może być praktycznie zerowy, lub pomijalny, do bardzo istotnego z punktu widzenia istotności dla trwałości populacji ptaków.

Z tego względu każda decyzja o wyborze nowej lokalizacji poprzedzona jest gruntowną, wieloaspektową analizą, mającą na celu uniknięcie jakichkolwiek konfliktów.

Wpływ elektrowni wiatrowych na chiropterofaunę


Liczne badania potwierdzają, iż elektrownie wiatrowe mogą negatywnie oddziaływać na nietoperze, co jest związane m.in. ze wzrostem ryzyka śmiertelności bezpośredniej w wyniku kolizji, tworzeniem barier na trasach migracji i wyłączeniu części terenu z użytkowania poprzez zabudowę terenów łownych.
Z praktyki projektowej jasno wynika, że najlepsze lokalizacje wiążą się z omijaniem siedlisk nietoperzy. Wynika to bezpośrednio z założenia, mówiącego o odsuwaniu się od lasów, parków i wszelkich zadrzewień, które stanowią naturalną przeszkodę dla przepływu mas powietrza – zmniejszają prędkość wiatru.

Prawidłowa i przemyślana lokalizacja turbin nie będzie miała negatywnego oddziaływania na chiropterofaunę.  Dbamy o to, żeby oferowane przez nas lokalizacje nie stanowiły zagrożenia dla przyrody.

Oferta

Oferujemy Państwu możliwość wykonania wstępnej analizy środowiskowej potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowej przez zespół wykwalifikowanych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie, bazującej m.in. na zasadach „dobrej praktyki” zawartych w Wytycznych w Zakresie Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Ptaki oraz „Tymczasowych Wytycznych dot. Oceny Oddziaływania Elektrowni Wiatrowych na Nietoperze”. Umożliwi ona zmniejszenie ryzyka inwestycji i związanych z tym nakładów finansowych oraz podjęcie decyzji o zasadności dalszego działania. Na dalszym etapie postępowania inwestycyjnego możemy Państwu przedstawić ofertę wykonania Screeningu, Raportu Oddziaływania na Środowisko, oraz Rocznego Monitoringu Ptaków i Nietoperzy. Badania terenowe prowadzone są  przez specjalistów w zakresie awi- i chiropterofauny, znających uwarunkowania i specyfikę danego regionu, co gwarantuje rzetelne przeprowadzenie niezbędnych opracowań.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 500 268 954.